Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXXII Kopernikañskie Marsze na Orientacjê
2009-02-07
Toruñ - Park na Bygoskim Przedm.
Marsze na Orientację
Oddzia³ Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu
Klub Imprez na Orientacjê SKARMAT przy SM „Na Skarpie” w Toruniu

WSPÓ£ORGANIZATORZY I SPONSORZY:
Urz±d Miasta w Toruniu
Toruñ 2016 - miejska instytucja kultury
Gazeta Pomorza i Kujaw „NOWO¦CI”
Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu
Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Toruniu
Fundacja Przyjació³ Planetarium i Muzeum M. Kopernika w Toruniu
Fundacja Inter Star
Stowarzyszenie Bydgoskie Przedmie¶cie Ogród Zoobotaniczny w Toruniu
Cereal Partners Poland Toruñ – Pacific sp. z o.o.
Cinema City - Toruñ
TP - trasa dla pocz±tkuj±cych o d³ugo¶ci ok. 3 km (bez ograniczeñ wiekowych )
TO - trasa dla osób nieco bardziej zaawansowanych ok. 4 km (bez ograniczeñ wiekowych).
Parking przy Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Toruniu na Bydgoskim Przedmie¶ciu przy ul. Rybaki 57 (wschodni skraj parku)
Park Miejski na Bydgoskim Przedmie¶ciu w Toruniu.
Kolorowa mapa wg miêdzynarodowego standardu IOF w skali 1:5000.
Wydawanie materia³ów startowych w godz.10.00-14.30 w centrum imprezy
Zg³oszenia, w których nale¿y podaæ liczbê uczestników oraz kategoriê startow±, przyjmowane bêd±
do dnia 3.02.2009 w Oddziale Miejskim PTTK w Toruniu, ul. Piekary 41, tel.: (056) 62-229-21.
Pierwszych 250 zg³oszonych osób otrzyma pami±tkowy znaczek z imprezy.
Wpisowe w wysoko¶ci: 3,0 z³ dla kat. TP oraz 3,5 dla kat. TO mo¿na op³aciæ w OM PTTK w Toruniu ul. Piekary 41 lub w Centrum Imprezy bezpo¶rednio przed startem.
Uwaga: potwierdzenie wp³aty mo¿na uzyskaæ w Oddziale PTTK ul. Piekary 41.
Waldemar Fijor , waldemar.fijor@gmail.com
¦WIADCZENIA:
Kolorowa mapa startowa z wykre¶lon± tras± dla ka¿dego uczestnika, pami±tkowy znaczek z imprezy ( dla pierwszych 250 zg³oszonych osób zg³oszonych do dnia 3.02.2009), bezp³atny wstêp do Ogrodu Zoobotanicznego (po trasie w dniu imprezy), odcisk okoliczno¶ciowej pieczêci, potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientacjê i Odznaki Turystyki Pieszej, upominki i dyplomy dla najlepszych zespo³ów na trasach TP i TO.

KONKURSY:
Dla chêtnych przygotowano dwa dodatkowe konkursy w formie testów:
1/ o tematyce zwi±zanej z ¿yciem Miko³aja Kopernika,
2/ o Parku na Bydgoskim Przedmie¶ciu,
które mo¿na bêdzie rozwi±zywaæ w dowolnym czasie w trakcie imprezy.

PUCHAR „NOWO¦CI” i NAGRODY ZESPO£OWE
Organizacja reprezentowana przez najbardziej liczn± grupê uczestników otrzyma Puchar za propagowanie idei aktywnego wypoczynku w formie turystycznych imprez na orientacjê, za zajêcie drugiego miejsca w tej klasyfikacji przewidziano nagrodê w postaci wstêpu dla ok. 40 osób na seans w toruñskim Planetarium.

INFORMACJA W PRASIE
Jeszcze przed imprez±, w czwartek 31 stycznia na ³amach toruñskich NOWO¦CI uka¿e siê, w rubryce WÊDRUJ z NAMI, obszerny artyku³ na temat XXXII Kopernikañskich MnO , Parku na Bydgoskim Przedmie¶ciu oraz Ogrodzie Zoobotanicznym ; przedstawimy tak¿e organizatorów i sponsorów tej imprezy.

PODSUMOWANIE IMPREZY I OG£OSZENIE WYNIKÓW
Podsumowanie imprezy i og³oszenie wyników (najlepszych uczestników) odbêdzie siê na ³amach „Nowo¶ci” w najbli¿szy czwartek po imprezie tj. 12 lutego. W przypadku wiêkszej liczby zespo³ów, które pokonaj± bezb³êdnie trasê lub rozwi±¿± konkursy, o podziale upominków, których ilo¶æ zale¿y od hojno¶ci sponsorów, zadecyduje losowanie.

Pe³ny protokó³ z imprezy zostanie umieszczony na stronie: www.skarmat.pl w czwartek 12.02.2009 r.

UWAGI KOÑCOWE:
- impreza odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê,
- uczestnicy ubezpieczaj± siê we w³asnym zakresie i startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ,
- zespo³y powinny byæ wyposa¿one w d³ugopisy lub pisaki,
- uczestnicy, którzy bior± udzia³ w eliminacjach do Ogólnopolskiego M³odzie¿owego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, powinni zg³osiæ siê w sekretariacie zawodów punktualnie o godz. 10.30